Windows10系统磁盘占用率高

Win10磁盘占用率100%的原因及解决方法

电脑快速启动之Intel Rapid Start 技术

https://wenku.baidu.com/view/a9041f0f763231126edb11d4.html

CentOS开放端口的方法

https://www.cnblogs.com/crazytata/p/10252201.html

电脑文件搜索软件 Everything

软件名:Everything 简介:基于名称快速定位文件和文件夹。 官网下载地址:https://www.voidtools.com/zh-cn/

电脑软件推荐 – 云笔记

微软OneNote https://www.onenote.com/ 有道云笔记 http://note.youdao.com/

Tecent 腾讯

腾讯网 http://www.qq.com QQ QQ注册 https://ssl.zc.qq.com/chs/index.html 连着注册两个QQ号,发现已经提示“受恶意注册影响,您暂时无法完成注册,请24小时后再试。” QQ 网页版 http://w.qq.com/ QQ 轻聊版 http://im.qq.com/lightqq/ QQ音乐 https://y.qq.com/ QQ安全中心 https://aq.qq.com/cn2/index QQ邮箱 https://mail.qq.com/ QQ空间 https://qzone.qq.com/ QQ TIM办公版 http://office.qq.com/ QQ PC版 http://im.qq.com/pcqq/ ...

帝国网站管理系统(EmpireCMS) 网站参考

http://www.phome.net http://passionedu.net http://www.mzqjyxx.com