Tecent 腾讯

腾讯网 http://www.qq.com

QQ

QQ注册

https://ssl.zc.qq.com/chs/index.html

连着注册两个QQ号,发现已经提示“受恶意注册影响,您暂时无法完成注册,请24小时后再试。”

QQ 网页版 http://w.qq.com/

QQ 轻聊版 http://im.qq.com/lightqq/

QQ音乐 https://y.qq.com/

QQ安全中心 https://aq.qq.com/cn2/index

QQ邮箱 https://mail.qq.com/

QQ空间 https://qzone.qq.com/

QQ TIM办公版 http://office.qq.com/

QQ PC版 http://im.qq.com/pcqq/

安全中心 https://aq.qq.com/cn2/index

我的QQ中心 https://id.qq.com/

微信

微信官网 http://weixin.qq.com/

微信 网页版 https://wx.qq.com/

微信广告 http://ad.weixin.qq.com/

微信 表情开放平台 https://sticker.weixin.qq.com/cgi-bin/mmemoticon-bin/loginpage?t=login/index

微信支付 https://pay.weixin.qq.com/index.php/core/home/login?return_url=%2Findex.php%2Fcore%2Faccount

微信 开放平台 https://open.weixin.qq.com/

微信公众平台 https://mp.weixin.qq.com/